Fleeing The Eastern Mafia (Italy 1999, Karen Lancaume, Coralie Trinh Thi)